Telefoon 076-3690174

Tag: Wettelijke controle

Gevolgen van het niet-naleven van een verplichte accountantscontrole

Ondernemingen die controleplichtig zijn dienen een hiertoe bevoegde accountant aan te stellen die de jaarrekening controleert. Deze zal vervolgens voldoende en geschikte controle-informatie pogen te verzamelen om een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening af te geven. Maar wat gebeurt er als een verplichte accountantscontrole niet wordt nageleefd? Wanneer

Lees verder

Wat zijn organisaties van openbaar belang (OOB)?

Organisaties van openbaar belang zijn organisaties die vallen onder de OOB-definitie behorende bij de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en/of artikel 2:398 lid 7 BW. Voor OOB’s gelden specifieke voorschriften met betrekking tot wettelijke controles, het instellen van een auditcomissie en het niet van toepassing zijn van vrijstellingen. Definitie Organisaties van openbaar

Lees verder