Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen, maar wel onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de jaarrekening dient te bieden en derhalve opgenomen dienen te worden in de jaarrekening.

Voorwaardelijke verplichtingen

Een voorwaardelijke verplichting is een verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan het bestaan afhankelijk is van een in de toekomst te realiseren gebeurtenis die niet binnen de controle van de entiteit valt.

Voorbeeld van een voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichting: de organisatie heeft in het verleden financiële garanties afgegeven, waarbij, als de voorwaarden in de financiële garantie zich in de toekomst voordoen, betalingen verricht dienen te worden aan de houders van de financiële garanties.

Niet verwerkte verplichtingen

Een niet verwerkte verplichting is een verplichting die voortvloeit uit een gebeurtenis in het verleden, die niet in de balans verwerkt wordt, omdat het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling resulteert in een uitstroom van middelen of omdat de verplichting niet voldoende betrouwbaar kan worden ingeschat.

Voorbeeld van een niet verwerkte niet uit de balans blijkende verplichting: een claim van een afnemer waarvan toekenning zeer onwaarschijnlijk is of waarvan toekenning waarschijnlijk is maar het te betalen bedrag niet voldoende betrouwbaar kan worden ingeschat.

Meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen

Een meerjarige financiële verplichting is een verplichting met een looptijd van meerdere jaren. De gebruiker van de jaarrekening wenst inzicht in deze verplichtingen, omdat het de beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de jaarrekening kan beïnvloeden. De presentatie maakt onderscheid tussen de verplichtingen voor het komende jaar, jaar 2-5 en >5 jaar.

Voorbeeld van een meerjarige financiële verplichting die niet in de balans is opgenomen: een huurcontract met per einde boekjaar nog een resterende looptijd van 10 jaar. De huurverplichting bedraagt 100.000 euro per jaar. De verplichting voor het komende jaar (100.000 euro), jaar 2-5 (400.000 euro) en >5 jaar (500.000 euro) wordt gepresenteerd.